Algemene Voorwaarden voor gebruikers van www.fysiomanueletherapie-ijburg.nl, www.fysio-zeeburg.nl en de diensten van Fysio & Manuele Therapie ManualWorld.

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden wordt verder gebruik gemaakt van de naam ManualWorld.

Alle informatie welke ManualWorld communiceert via haar website(s) en via alle andere elektronische wegen zoals email, WhatsApp of SMS alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico.

ManualWorld  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan Uw PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van haar website(s) of het toepassen van adviezen via website(s) beheerd door  ManualWorld in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door ManualWorld verzonden e-mails, What’s App of SMS berichten.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, uitgesproken door medewerkers of clienten wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de ManualWorld.

ManualWorld  kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via site(s) beheerd door ManualWorld, zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van  Fysio & Manuele Therapie ManualWorld (IJburg en Zeeburg)

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ManualWorld en haar klanten.

2. Terminologie

Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een dienst is verleend door ManualWorld .

3. Recht

Op alle overeenkomsten tussen ManualWorld  en de klant is Nederlands recht van toepassing.

4. Correspondentie

4a De klant is verplicht om een email-adres of postadres aan ManualWorld  op te geven waarop hij mail dan wel post kan ontvangen, wijzigingen moeten meteen aan ManualWorld worden doorgegeven.

4b Mail of post die verstuurd is naar het email- dan wel huisadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

5. Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij ManualWorld.

6. Rechten van derden Klant garandeert ManualWorld  dat de opdracht die klant aan ManualWorld verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Facturen

7a Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend, betalingen dienen binnen 10 dagen na verzending van factuur te worden voldaan.

7b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

7c Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

7d Doorlopende zaken, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

7e Betaling voor de diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het ManualWorld  vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.

7f Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).

7g Wanneer ManualWorld   kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan ManualWorld .

7h ManualWorld  zal een eerste betalingsherinnering sturen indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

7i ManualWorld  een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

7j ManualWorld  is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

8. Opschorting/stopzetting dienstverlening

8a ManualWorld  behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.

8b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan ManualWorld .

8c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

9. Recht om diensten te weigeren

ManualWorld  heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

10. Wijziging Algemene Voorwaarden

ManualWorld  is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van ManualWorld  is daarvoor afdoende. Het is aan ManualWorld  te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

11. Ontbindende voorwaarden

ManualWorld is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien: – het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken; – klant surseance van betaling aanvraagt; – aan klant surseance van betaling verleend is; – klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak; ManualWorld  gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen. – klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

12.
In verband met agendaplanning worden behandelafspraken bij Fysio & Manuele Therapie IJburg & Zeeburg / ManualWorld 48uur van te voren afgezegd niet in rekening gebracht, afzegging of verplaatsen van een afspraak via mail: info@fysiomanueletherapie-ijburg.nl of WhatsApp / tel.: 0638 545 529. Rescheduling appointment at Fysio & Manuele Therapie IJburg & Zeeburg / ManualWorld is only possible 48hours before the original appointment, in all othercases you will get a invoice. Cancelation or rescheduling by mail: info@fysiomanueletherapie-ijburg.nl or WhatsApp / phone: 0638 545 529

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info