Fysio & Manuele Therapie ManualWorld

Praktijk AGB- code ManualWorld: 04-017763
Zorgverleners AGB-code R. Hof: 04-109544
Bigregistratie R. Hof: 79065643704

KvK ManualWorld: 09181631
Bank ManualWorld: NL87 KNAB 0255 5816 02

Website, hoofddomein: fysiomanueletherapie-ijburg.nl
Mail: info@fysiomanueletherapie-ijburg.nl

Locaties:
(Hoofd) vestiging:
Eef Kamerbeekstraat 198
1095MP Amsterdam

 

Fysio & Manuele Therapie ManualWorld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze “Privacy policy” willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Fysio & Manuele Therapie ManualWorld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als fysiopraktijk zijn wij (mede) verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Fysio & Manuele Therapie ManualWorld
Eef Kamerbeekstraat 198
1095MP Amsterdam

info@fysiomanueletherapie-ijburg.nl

WAARVOOR VERWERKT MANUALWORLD PERSOONSGEGEVENS


Uw persoonsgegevens worden door  Fysio & Manuele Therapie ManualWorld verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om U als client te kunnen laten deelnemen aan het contactformulier via de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor een afspraak bij Fysio & Manuele Therapie ManualWorld ;
 • Uw NAW gegevens, in te vullen in het EPD van Fysio & Manuele Therapie ManualWorld, ten behoeve van declaraties naar uw zorgverzekeraar, overleg en aanmelding voor behandeling na intake/ screening met uw huisarts en de behandelovereenkomst na intake (in het EPD) te accorderen. Indien u bezwaar heeft tegen 1 of meerdere van de hierboven genoemde redenen zal er (in overleg met u) wel of geen behandeling plaats kunnen vinden;
 • U deel te kunnen laten nemen aan het tevredenheidsonderzoek PREM;
 • uw naam en evt. clientnummer bij het maken van een echo;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
 • burgerservicenummer
 • nummer identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart, vreemdelingendocument)
 • geslacht
 • adresgegevens
 • E-mailadres;
 • Telnr.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving van het electronisch patient dossier;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Correspondentie met zorgverzekeraars
 • Correspondentie met huisartsen
 • UItvoeren van een tevredenheids-vragenlijst (Prem)
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor een afspraak bij  Fysio & Manuele Therapie ManualWorld.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor mondelinge toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Fysio & Manuele Therapie ManualWorld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, in het kader van medische gegevens (wet WGBO) is dat maximaal 15 jaar.

BEVEILIGING
Fysio & Manuele Therapie ManualWorld heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van U te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysio & Manuele Therapie ManualWorld van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen incl een 2 factor authentificatie;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De EPD leverancier maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Een verzoek kan worden ingediend via het mailadres: info@fysiomanueletherapie-ijburg.nl tav R.Hof.

Wanneer U toestemming heeft gegeven om Uw gegevens te mogen gebruiken, kunt U deze toestemming ook weer intrekken, U dient daartoe een verzoek in via info@fysiomanueletherapie-ijburg.nl tav R.Hof.

Een groot deel van Uw NAW gegevens zijn via het BSN nummer opvraagbaar en verkrijgbaar via Vecozo, Fysio & Manuele Therapie ManualWorld heeft een verwerkersovereenkomst met Vecozo waardoor Uw gegevens veilig worden verkregen en verwerkt worden binnen het EPD Fysiomanager waar ManualWorld mee werkt.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


CATEGORIEN ONTVANGERS PERSOONGEGEVENS

 

Persoonsgegevens worden verwerkt bij:

 • aanmelding zonder verwijzing, de huisarts ontvangt uw persoonsgegevens via het screenings en evaluatieformulier, tevens wordt er een formulier met Uw gegevens naar de huisarts verstuurd na uitbehandeling;
 • Uw naam en mailadres worden gebruikt bij het verzenden van facturen via Ideal waarbij op de meegezonden factuur Uw NAW gegevens staan vermeld;
 • Uw NAW gegevens worden verzonden bij het indienen van declaraties bij Uw zorgverzekeraar;
 • Verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten met: Fysiomanager, QDNA,  Zorgmail (EDZA), FysioVergoeding.

Beheer

De heer R.Hof, praktijkhouder van  Fysio & Manuele Therapie ManualWorld is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie van de genoemde praktijken. Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.

Wijzigingen

Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhouder of door de kwaliteitsmedewerker binnen de praktijk aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn, van kracht.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info