Privacy

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Deze tekst is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de WBP en de WGBO.

Het contactformulier
ManualWorld gebruikt de door U ingevulde gegevens op het contactformulier om een vraag of afspraak voor fysiotherapie te bewerkstelligen.

Het EPD

Het doel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is:

registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapie praktijk;
naslag voor behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten;
mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen;
mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen.

In het EPD worden de volgende gegevens opgenomen:

personalia / identificatiegegevens
financiële en administratieve gegevens
(para)medische / psychologische gegevens.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het EPD vastgelegd.

Inzagerecht

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
De gegevens binnen het EPD worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het EPD.

Beveiliging en geheimhoudingsplicht

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens die in het EPD zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in onze praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
Gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw fysiotherapeut zal uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van u behandeling via een rapportage. Tijdens de eerste afspraak zal dit met u besproken worden. U kunt hiervoor wel of geen toestemming geven.

Patiënttevredenheid

Binnen onze praktijk wordt de patiënttevredenheid van onze patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Qualizorg BV (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden, en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw fysiotherapeut zal u hierover tijdens de eerste behandeling meer uitleg geven en uw toestemming hiervoor vragen. Uw e-mailadres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de behandeling wordt u een vragenlijst via de email toegezonden. Indien u geen e-mailadres heeft, kan de fysiotherapeut u mogelijk vragen een vragenlijst per post te ontvangen en deze in te vullen. Indien u geen toestemming geeft, zult u geen vragenlijst ontvangen. Wanneer u over dit onderzoek nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan uw behandelend fysiotherapeut.

Wetenschappelijk onderzoek

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden dient er wetenschappelijk onderzoek te worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Bewaartermijn

Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 10 jaar bewaard blijven.

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapiepraktijk, kenbaar maken.

Beheer

De heer R.Hof, praktijkhouder van ManualWorld(Amsterdam) is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie van de genoemde praktijken. Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.

Wijzigingen

Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhouder of door de kwaliteitsmedewerker binnen de praktijk aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.

Top
WhatsApp voor direct contact